Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

AD – Chémia spol. s r.o.

I. Úvodné ustanovenia

 1. Pre vzájomné vzťahy zmluvných strán platia tieto Všeobecné obchodné podmienky v plnom rozsahu, pokiaľ si predávajúci a kupujúci nedohodli v platnej zmluve niektoré podmienky inak.
 2. Kúpne zmluvy, objednávky a ich zmeny sa uzatvárajú a riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 3. Objednávky, dohody, zmluvy a ich zmeny sú platné iba so súhlasom oboch zmluvných strán a v prípade, ak ich objednávateľ písomne zadal alebo písomne potvrdil.
 4. Zaslaním objednávky objednávateľ akceptuje bez výhrad Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti AD – Chémia s.r.o.

II. Predmet zmluvy

 1. Dodávateľ AD – Chémia sa zaväzuje, že riadne a včas dodá objednávateľovi tovar vyšpecifikovaný v objednávke, čo do množstva, akosti a druhu.
 2. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí dodávateľovi riadne a včas dohodnutú kúpnu cenu.
 3. Po prijatí objednávky dodávateľom je možné objednávku stornovať po prejednaní s technickým poradcom spoločnosti AD-Chémia. Obstarávateľ je oprávnený účtovať si storno poplatok na pokrytie nákladov účelne vynaložených v súvislosti so stornovaním objednávky, resp. jej zmeny a dopravné náklady podľa aktuálnych sadzieb na transport k dodávateľovi a následne späť k výrobcovi (pre európske krajiny sadzby DPD a pre USA,Kanada sadzby UPS Standard) objednávateľ sa zaväzuje objednávateľovi tento storno poplatok uhradiť.
 4. V prípade, že objednaný tovar je na ceste k zákazníkovi alebo je už u zákazníka, nie je možné stornovať objednávku.

III . Kúpna cena

 1. Kúpna cena je dohodnutá podľa aktuálneho cenníka spoločnosti AD – Chémia
 2. Objednávateľ svojím podpisom na objednávke, resp. na kúpnej zmluve potvrdzuje, že sa pred zadaním objednávky obstarávateľovi oboznámil s jeho aktuálnou cenou pre objednávaný tovar.

IV. Dodacie podmienky

 1. Všetky ceny a dodávky spoločnosti AD – Chémia s.r.o.sú vrátane dopravy a poistenia k objednávateľovi,ak nie je dohodnuté inak.
 2. Zmluvnými stranami odsúhlasená dodacia lehota uvedená v objednávke je záväzná. V prípade, že dodávateľ nie je schopný dodržať termín dodacej lehoty, je povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
 3. Dodávateľ je oprávnený dodávať tovar aj po častiach, prípadne i pred stanovenou dodacou lehotou.
 4. Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi s každou dodávkou dodací list. K materiálom na chemickej báze je obstarávateľ povinný odovzdať taktiež atest o kvalite, prípadne certifikáty kvality, záznamy a pokyny potrebné k údržbe, opravám a k primeranosti používania.

V. Balenie tovaru

 1. Tovar bude dodaný v obale vhodnom pre objednaný druh tovaru. Tento obal bude zároveň vhodný pre dohodnuté dopravné podmienky tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru počas prepravy.
 2. Obaly a náklady na balenie sú v cene tovaru. V prípade, že tomu tak nie je, bude na túto skutočnosť zákazník vopred upozornený.

VI. Platobné podmienky

 1. Úhrada kúpnej ceny sa uskutočňuje bankovým prevodom na účet obstarávateľa na základe faktúry vystavenej obstarávateľom alebo v hotovosti.
 2. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. a číslo zmluvy podľa evidencie objednávateľa.
 3. Kúpna cena je považovaná za uhradenú okamihom, ktorým sa dohodnutá kúpna cena pripíše na účet dodávateľa uvedeného na faktúre alebo v prípade platby v hotovosti, vystavením príjmového dokladu.
 4. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Splatnosť faktúr je možné po dohode s obstarávateľom upraviť na 21 dní od doručenia faktúry.
 5. V prípade omeškania objednávateľa s platbou kúpnej ceny mu môže byť účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
 6. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry viac ako 30 dní, je obstarávateľ oprávnený účtovať si okrem úrokov z omeškania aj zmluvnú pokutu vo výške 5% z kúpnej ceny.

VII . Garancie a záruka

 1. Dodávateľ poskytuje záruku na to, že zmluvne dohodnuté plnenie je plne v súlade s podmienkami objednávky, že dodaný tovar je v termíne plnenia vhodný na účely, na ktorý bol vyrobený a predaný; a na účely, ktoré obstarávateľ pozná alebo by mal poznať. Ďalej je poskytovaná záruka na to, že tovar nie je zaťažený nárokom alebo právom tretej osoby a bude prevedený do vlastníctva objednávateľa na základe platného právneho titulu.
 2. Dodávateľ je povinný na svoje vlastné náklady okamžite po písomnej výzve objednávateľa a podľa jeho požiadaviek úplne odstrániť vady tovaru, ktoré sa na ňom vyskytnú v súlade so zárukami vyplývajúcimi z danej objednávky, prípadne poskytnúť za takýto tovar náhradný tovar alebo poskytnúť zľavu na cene.

VIII. Nadobudnutie vlastníckeho práva.

 1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.
 2. V prípade, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu pred dodaním tovaru, nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru jeho odovzdaním.
 3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že dodaný tovar je riadne odovzdaný jeho prevzatím kupujúcim, resp. jeho zamestnancom.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
 2. Kúpne zmluvy, objednávky ako aj tieto Všeobecné obchodné podmienky majú teritoriálnu pôsobnosť na území Českej a Slovenskej republiky, a na vývoz dodaného tovaru objednávateľom do zahraničia je potrebný súhlas dodávateľa.
 3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky dodávky realizované spoločnosťou AD-Chémia s.r.o. pokiaľ nie je uvedené inak,napr.spracovaním Kúpno-predajnej zmluvy.

Schválil :

Marián Adamec – konateľ spoločnosti

Buková 01.01.2017